• Suzuki Kanon Birthday Event ~On no kaori yuku 15-sai~